Een uitkering van de overledene stopzetten - vaarwel.nl
Een uitkering van de overledene stopzetten

Een uitkering van de overledene stopzetten

Hoe zet ik een uitkering van een overledene stop?

Voor de meeste uitkeringen geldt dat de gemeente het overlijden doorgeeft. De nabestaanden hoeven de uitkering dan niet zelf stop te zetten. Voor uitkeringen van kleine pensioenfondsen kan het voorkomen dat de nabestaanden deze wel zelf moeten informeren.

Welke uitkeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten uitkeringen. Iemand kan een uitkering ontvangen al hij/zij niet (meer) werkt. Er zijn verschillende soorten uitkeringen die de overledene kan hebben ontvangen. De soort uitkering verschilt per persoon. Iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op ander soort uitkeringen dan iemand die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Als de overledene de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt, gelden de volgende uitkeringen:

  • WW-uitkering: De werkeloosheidsuitkering ontvang je als je niet kunt werken of buiten jouw schuld om minder uren kan werken of werkeloos bent geworden. De WW-uitkering ontvang je van het UWV.
  • Ziektewetuitkering: Als je door ziekte niet meer kunt werken, kun je een ziektewetuitkering aanvragen. De ziektewetuitkering ontvang je van het UWV.
  • WAO-uitkering: De WAO is een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering bestaat alleen nog voor mensen die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden. De WAO-uitkering ontvang je van het UWV.
  • WIA-uitkering: De WIA-uitkering is de opvolger van de WAO-uitkering. De WIA-uitkering ontvang je van het UWV.
  • WAZ-uitkering: de WAZ is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen. De WAZ-uitkering ontvang je van het UWV.
  • Wajong-uitkering: Een Wajong uitkering is voor mensen die vóór hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap hebben zij op jonge leeftijd al een arbeidsbeperking. De Wajong-uitkering ontvang je van het UWV.
  • Bijstandsuitkering: Als de overledene onvoldoende inkomsten ontving om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien, had hij of zij een (aanvullende) bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Ontving de overledene samen met een partner de bijstandsuitkering, dan heeft de partner nog één maand recht op dezelfde uitkering. Dit is een overlijdensuitkering. Andere nabestaanden, zoals kinderen, hebben op grond van de bijstandsuitkering geen recht op een overlijdensuitkering.
uitkering

Als de overledene de pensioengerechtigde leeftijd al wel had bereikt, gelden de volgende uitkeringen:

  • AOW-uitkering: De AOW-uitkering is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Je ontvangt de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Wuv-uitkering: De Wuv-uitkering is een uitkering voor vervolgingsslachtoffers 1940-1945) die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd. Bij blijvende gezondheidsschade had de overledene zo’n uitkering kunnen aanvragen bij het SVB.
  • Wubo-uitkering: De Wubo-uitkering is een uitkering voor burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld of slachtoffer zijn van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië. Bij blijvende gezondheidsschade had de overledene zo’n uitkering kunnen aanvragen bij het SVB.

Uitkering van een pensioenfonds

Als de overledene nog werkte, kan het zijn dat er pensioenrechten zijn opgebouwd. De nabestaanden kunnen aanspraak maken op de pensioenrechten. De gemeente informeert de grote pensioenfondsen over het overlijden. Als er sprake is van een kleiner pensioenfonds, kan het zijn dat de gemeente deze niet heeft geïnformeerd. In dat geval kunnen de nabestaanden het pensioenfonds zelf informeren.

Het kan voorkomen dat een pensioenfonds niet meer bestaat, of van naam is veranderd. Op MijnPensioenOverzicht kun je een overzicht vinden met alle pensioenen die zijn opgebouwd. Let op: je kan alleen je eigen pensioenoverzicht inzien. Als nabestaanden kan je dus niet de gegevens van een overledene opvragen, tenzij je over de DigiD gegevens van de overledene beschikt en deze nog niet is geblokkeerd. Heb je deze gegevens niet? Neem dan contact op met de servicedesk.

Waar hebben de nabestaanden recht op?

Bij het overlijden stoppen de bovengenoemde uitkeringen. De nabestaanden ontvangen hier automatisch bericht over. In sommige gevallen hebben zij recht op een eenmalige overlijdensuitkering.

Nabestaande van de overledene is de partner. Als die er niet (meer) is, worden de minderjarige kinderen aangemerkt als nabestaanden voor de overlijdensuitkering. Als er ook geen minderjarige kinderen zijn is degene met wie de overledene in één huis samenwoonde nabestaande.

De nabestaande van iemand die nog werkte heeft recht op een eenmalige bruto maanduitkering. Deze wordt netto uitgekeerd. Het UWV en de SVB keren ook het opgebouwde vakantiegeld uit, verminderd met de wettelijk verschuldigde inhoudingen. De uitkerende instantie is degene die beoordeelt of de nabestaande recht heeft op deze eenmalig uitkering.

Een nabestaande hoeft niet altijd erfgenaam te zijn! Denk hierbij aan het geval de overledene een testament had opgesteld waarin hij of zij alleen de kinderen heeft benoemd tot erfgenamen. De partner kan dan alsnog aanspraak maken op de eenmalige uitkering.

Hoe zet ik deze uitkeringen stop?

Bij een overlijden stopt een uitkering automatisch. De nabestaanden ontvangen in de meeste gevallen een eenmalige overlijdensuitkering.

Het overlijden wordt niet altijd direct verwerkt, waardoor de uitkering ook niet direct stopt. Dan kan het gebeuren dat de nabestaande teveel ontvangen. In dat geval moet de nabestaande een gedeelte terugbetalen aan de uitkeringsinstantie. Houd dit dus goed in de gaten.

Kunnen de nabestaanden een uitkering aanvragen?

In sommige gevallen hebben de nabestaanden ook recht op een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dat is het geval als je als partner achterblijft met minderjarige kinderen. Of als de partner achterblijft en arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het soort uitkering die de overledene ontving en van jouw eigen inkomen. De Anw-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Meer informatie vind je op de website van de SVB.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Werk en uitkering?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.