Lopende studieschuld en overlijden - vaarwel.nl
Lopende studieschuld en overlijden

Lopende studieschuld en overlijden

Mijn kind studeert en komt te overlijden. Hoe zit het met de studieschuld?

Als jouw kind met een studieschuld tijdens de studie overlijdt, dan vervalt die schuld automatisch. De schuld valt dan niet in de erfenis en kan niet worden verhaald op de ouders of andere nabestaanden.

Studieschuld gaat teniet

Bij overlijden van het kind vervalt de studieschuld. Dit is anders dan normaal gesproken bij andere leningen zoals bij een bank, waarbij de schuld vrijwel altijd na overlijden blijft bestaan en overgaat op de nabestaanden.

Studieschulden of studiefinanciering zijn echter een bijzonder soort leningen en hiervoor geldt een uitzondering. Dat bepaalt de Wet studiefinanciering 2000 en specifiek artikel 6.16, tweede lid van de Wet studiefinanciering 2000. Dat wetsartikel zegt dat de schuld die resteert bij het overlijden van de debiteur (dat is het kind met de studieschuld) op dat ogenblik tenietgaat.

studieschuld

Dit betekent dat DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) de schuld bij overlijden niet kan en dus ook niet gaat verhalen op de ouders of andere familieleden. Die schuld bestaat namelijk dan niet meer. DUO mag hier geen ander beleid of een andere beslissing over maken.

Nabestaanden of erfgenamen van de erflater hoeven de studieschuld daarom niet af te lossen. Omdat de schuld op het moment van overlijden vervalt, valt die schuld ook niet in de nalatenschap van het overleden kind. Het maakt hierbij geen verschil of jouw kind wel of geen testament had.

Verval ongeacht soort of hoogte studieschuld

Het verval van de studieschuld geldt voor alle soorten studieschulden die bij DUO liepen. Dit geldt ook ongeacht de hoogte van de schuld. Dit lijkt dus eigenlijk op een lening met een overlijdensrisicoverzekering, maar in dit geval is het wettelijk bepaald dat de lening bij overlijden helemaal vervalt.

Minderjarig of meerderjarig kind

Bovendien maakt het niet uit of het kind bij overlijden minderjarig (nog geen 18 jaar oud) of meerderjarig was. De wet maakt daar geen onderscheid in. In beide gevallen vervalt de studieschuld van het overleden studerende kind dus automatisch.

DUO informeert over verval studieschuld

Het vervallen van de studieschuld gaat automatisch bij overlijden. Een officiële kwijtschelding door DUO is dus niet nodig. Voor het vervallen van de studieschuld hoeft ook niet eerst een verzoek of brief naar DUO te worden verstuurd.

Normaal gesproken informeert DUO de nabestaanden, in ieder geval de ouders, per brief over het vervallen van de studieschuld. Maar ook dan is het verstandig om na het overlijden zo snel mogelijk zelf contact op te nemen met DUO. Als je na enige tijd nog steeds niets van DUO hoort of krijgt, is het verstandig om daarover contact op te nemen met DUO.

Woonplaats van overleden kind

Op de website van DUO staat nog vermeld dat het overlijden niet aan DUO hoeft te worden doorgegeven als het kind in Nederland stond ingeschreven. Dan meldt de gemeente het overlijden aan DUO, wanneer het overlijden bij de gemeente bekend is.

Als het overleden kind in het buitenland woonde, moet je het overlijden wel aan DUO melden. In dat geval zal DUO ook vragen om een overlijdensakte. Het is verstandig om ook in dat geval contact op te nemen met het speciale meldpunt van DUO om de afwikkeling van de studieschuld te bespreken. Dat kan via het telefoonnummer 050-599 81 20 of mailadres cmpo@duo.nl.

Overlijden na studie

Als jouw kind overlijdt tijdens de studie, was er nog geen verplichting om de studieschuld terug te betalen of af te lossen. Maar als jouw kind overlijdt na de studie en de lening al moest terugbetalen, dan kan het in die situatie toch iets anders zijn. Lees in een apart artikel meer over een studieschuld bij overlijden na een studie.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de schulden?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.