Studieschuld bij overlijden na studie - vaarwel.nl
Studieschuld bij overlijden na studie

Studieschuld bij overlijden na studie

Mijn kind heeft gestudeerd en komt te overlijden. Hoe zit het met de studieschuld?

Als jouw kind een studieschuld heeft en na de studie overlijdt, dan vervalt de studieschuld automatisch met uitzondering van een eventuele achterstallige schuld. De studieschuld valt dan (met uitzondering van de achterstallige schuld) niet in de erfenis en kan niet worden verhaald op de ouders of andere nabestaanden.

Studieschuld gaat teniet

Bij overlijden van het kind vervalt de studieschuld. Anders bij andere leningen het geval is, gaat de studieschuld dus niet over op de nabestaanden.

Dat staat in artikel 6.16, tweede lid van de Wet studiefinanciering 2000: de schuld die resteert bij het overlijden van de debiteur (dat is het kind met de studieschuld) gaat op dat ogenblik teniet.

studieschuld

Dat betekent dat de schuld bij overlijden vervalt en dus niet meer bestaat. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kan de schuld daarom niet nog verhalen op de familie of andere erfgenamen. Die schuld valt ook niet in de nalatenschap van het overleden kind, ongeacht of jouw kind wel of geen testament had.

Achterstallige schuld vervalt niet

Let wel op. De Wet studiefinanciering 2000 zegt namelijk ook dat bij achterstallige schulden geen rekening wordt gehouden met de dat regel over het tenietgaan van de studieschuld. Dat staat in artikel 6.8, derde lid van de Wet studiefinanciering 2000.

Maar wat is een achterstallige schuld? Dat is het (maandelijkse) bedrag van de verplichte terugbetaling uit hoofde van (te veel ontvangen) studiefinanciering. Die terugbetaling is achterstallig als die twee weken na de vervaldatum nog niet door DUO is ontvangen. Over de achterstallige schuld is jouw kind ook rente verschuldigd. Het bedrag dat jouw kind na de studie moest terugbetalen oftewel aflossen maar dat niet heeft gedaan, wordt bij overlijden dus niet kwijtgescholden.

Let wel. Het is niet altijd zo dat bij het overlijden er al een terugbetalingsverplichting was. De studieschuld hoeft namelijk niet meteen na de studie te worden afgelost. De reguliere terugbetalingsverplichting begint namelijk pas twee jaar nadat het recht op studiefinanciering voor het kind stopt. Als het kind vóór die tijd (dus de aflosperiode) komt te overlijden, kan er dus geen reguliere terugbetalingsverplichting zijn en dus ook geen betalingsachterstand zijn.

De reden hierachter is dat wanneer ook achterstallige termijnen vervallen bij overlijden, dat een stimulans zou zijn om simpelweg niet aan de terugbetalingsverplichting te voldoen. Achterstallige termijnen zijn dus een uitzondering op de hoofdregel dat de studieschuld bij overlijden vervalt.

Minderjarig of meerderjarig kind

Hierbij maakt het geen verschil of het kind minderjarig (nog geen 18 jaar oud) of meerderjarig was ten tijde van het overlijden. In beide gevallen vervalt de studieschuld automatisch met uitzondering van achterstallige termijnen.

DUO informeert over verval studieschuld en achterstallige termijnen

Omdat de studieschuld automatisch bij overlijden vervalt, is een verzoek of brief aan DUO hierover niet nodig. DUO zal de nabestaanden, in ieder geval de ouders, wel per brief informeren over het vervallen de studieschuld, maar ook over de achterstallige termijnen. Die schulden blijven namelijk dus wel bestaan en vallen in de nalatenschap. Het is voor de erfgenamen dus van belang om te weten of er achterstallige termijnen zijn en hoe hoog die zijn. Het is in elk geval verstandig om zo snel mogelijk zelf contact op te nemen met DUO om hierover duidelijkheid te krijgen.

Woonplaats van overleden kind

Als het kind in Nederland stond ingeschreven, krijgt DUO van de gemeente het bericht over het overlijden. Wanneer het overleden kind in het buitenland woonde, moet je het overlijden wel aan DUO melden. Dan zal DUO ook vragen naar een overlijdensakte. Het is verstandig om dan DUO te benaderen om de afwikkeling van de studieschuld te bespreken. Dat kan via het speciale telefoonnummer 050-599 81 20 of mailadres cmpo@duo.nl. Dit kan je teruglezen op de website van DUO.

Overlijden tijdens studie

Als jouw kind overlijdt tijdens de studie is er geen achterstallige schuld. Die situatie is daarom iets anders. Lees in een apart artikel meer over een studieschuld bij overlijden tijdens een studie.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de schulden?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.