Executeur en gevolmachtigde - vaarwel.nl

Executeur en gevolmachtigde

Een erfenis kan worden afgehandeld door een executeur. Die moet dan wel benoemd zijn in een testament van de overledene. Is er geen executeur, dan is het mogelijk dat de erfgenamen iemand volmacht geven. Er zijn grote verschillen en er is veel over te zeggen.

Lees alles over executeur en gevolmachtigde

 • Wie handelt de erfenis af?

  Wie handelt de erfenis af? Bij een overlijden zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Tenzij er een testament is opgesteld waarin een executeur is benoemd. Als de executeur de executeursbenoeming aanvaardt, is hij/zij bevoegd om de erfenis af te handelen. Als er geen executeur is benoemd kunnen de erfgenamen er

 • Een vergoeding ontvangen voor het afhandelen van een erfenis

  Een vergoeding voor het afhandelen van de erfenis Alleen een executeur kan een vergoeding ontvangen voor het afhandelen van de erfenis. Een executeur is iemand die door de erflater is aangewezen in het testament om de erfenis af te handelen. De erfgenamen kunnen niet zelf een executeur aanwijzen, zij kunnen wel een gevolmachtigde aanwijzen. De

 • Ben ik aansprakelijk als ik een erfenis afhandel?

  Erfgenaam in de plaats van de overledene De kern van een erfenis is dat je alles erft. De bezittingen, de schulden en de meeste lopende contracten. De erfgenamen treden in de plaats van de overledene. Dit alles natuurlijk alleen als zij de erfenis zuiver hebben aanvaard. De erfgenamen zijn per direct in die positie gekomen.

 • Verschil boedelvolmacht en executeur

  Boedelvolmacht en executeur Een boedelvolmacht en een executeur hebben allebei te maken met het afhandelen van de erfenis. Het zijn echter twee heel verschillende onderwerpen. Wat is het verschil tussen een boedelvolmacht en een executeur? En waarom is dit verschil van belang? De verschillen Een erfenis wordt meestal afgehandeld door de erfgenamen van de overledene. Dit kan één erfgenaam zijn, maar er kunnen ook meerdere erfgenamen zijn. Als

 • Wie mag het Centraal Testamentenregister inzien?

  Het Centraal Testamentenregister Nadat iemand is overleden is het van belang om te weten of diegene een testament heeft opgesteld of niet. In het testament kan namelijk zijn afgeweken van het versterferfrecht, er kunnen dus andere erfgenamen zijn aangewezen. Om erachter te komen of er een testament is opgesteld, kun je het Centraal Testamentenregister (CTR)

 • Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

  Verschillen verklaring van executele en verklaring van erfrecht Een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Beide verklaringen worden door de notaris opgesteld en hebben met de nalatenschap van een overledene te maken. Beide documenten kunnen ook pas worden opgesteld nadat iemand is overleden. Verklaring van executele

 • Wat is een verklaring van executele en wanneer heb ik het nodig?

  Verklaring van executele De erflater heeft een testament opgesteld. In dat testament is een executeur benoemd. De executeur is degene die bepaalde bevoegdheden heeft gekregen van de erflater met betrekking tot de nalatenschap. De erflater heeft dus iemand aangewezen om de erfenis af te handelen. Dit kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand anders. Na