Erfenis verdelen - vaarwel.nl

Erfenis verdelen

Hoe verdeel je eerlijk een erfenis. Wie gaat er voor de anderen? Hoe ga je om met oude schenkingen. Kun je een voorschot uitbetalen aan de erfgenamen. Wat als iemand is onterft?

Lees alles over erfenis verdelen

 • Wie handelt de erfenis af?

  Wie handelt de erfenis af? Bij een overlijden zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Tenzij er een testament is opgesteld waarin een executeur is benoemd. Als de executeur de executeursbenoeming aanvaardt, is hij/zij bevoegd om de erfenis af te handelen. Als er geen executeur is benoemd kunnen de erfgenamen er

 • Ben ik aansprakelijk als ik een erfenis afhandel?

  Erfgenaam in de plaats van de overledene De kern van een erfenis is dat je alles erft. De bezittingen, de schulden en de meeste lopende contracten. De erfgenamen treden in de plaats van de overledene. Dit alles natuurlijk alleen als zij de erfenis zuiver hebben aanvaard. De erfgenamen zijn per direct in die positie gekomen.

 • Legaten afhandelen

  Legaten afhandelen In het testament van de overledene liet deze enkele legaten na. Hoe moet je daarmee omgaan als je het testament gaat uitvoeren? Er zijn veel verschillende soorten legaten. De meest eenvoudige is die waarbij een duidelijk geldbedrag wordt nagelaten aan een duidelijk omschreven persoon of goed doel. Er zijn ook veel lastiger gevallen,

 • De huisdieren van de overledene

  Wettelijke bepaling Huisdieren zijn voor de wet bezittingen. Bezittingen behoren tot het vermogen van de overledene. De overledene kan daarom zijn huisdieren aan iemand nalaten, net als geld en andere goederen. Had de overledene geen testament? Dan gaan de huisdieren naar de wettelijke erfgenamen. De erfgenamen moeten dan zelf bepalen wie er voor de huisdieren

 • Het aanschrijven van legatarissen

  Het legaat Een legaat is een schuld van de nalatenschap. De erflater heeft een testament opgesteld, of een los legaat, en daarmee iets nagelaten aan een bepaald persoon of organisatie. Een legaat kan verschillende bezittingen bevatten: In het legaat kan ook zijn opgenomen dat de ontvanger, de legataris, een tegenprestatie moet leveren. Bijvoorbeeld het vergoeden

 • Alles over de positie langstlevende

  Langstlevende De langstlevende is degene van de twee partners die het langst blijft leven. Als een van de partners overlijdt, blijft de andere partner dus als de langstlevende achter. Het is dan belangrijk om te weten wat de positie van de langstlevende is. Het maakt daarbij verschil of de overledene een testament had. Het maakt

 • Vorderingen in de erfenis

  Hoe zit het met vorderingen in een erfenis? Een vordering op iemand is een vorm van bezit (je krijgt nog geld van iemand). Die vorderingen vallen net als andere bezittingen van de overledene in de nalatenschap. Bijvoorbeeld als de overledene geld heeft uitgeleend. De vordering tot terugbetaling komen bij aanvaarding van de erfenis toe aan

 • Een erfenis verdelen

  Een erfenis verdelen Bij het verdelen van een erfenis kan veel komen kijken. Eerst moet je uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Daarvoor controleer je eerst of er een testament is bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Als er geen testament is geldt de wettelijke verdeling. Doe hier de test: Wie zijn de erfgenamen? Nadat je hebt

 • Kindsdeel uitbetalen

  Wat is het kindsdeel? Het kindsdeel is het erfdeel waar het kind, op grond van de wet of het testament, recht op heeft. Met een testament kan het kindsdeel worden beperkt tot de legitieme portie. Op het moment dat één van de ouders komt te overlijden, kan je het kindsdeel berekenen. Dit kindsdeel wordt nog

 • Een voorschot op de erfenis

  Voorschot op de erfenis Een voorschot op de erfenis kan twee betekenissen hebben. In het ene geval wordt bedoeld dat iemand al een schenking heeft ontvangen die later moet worden verrekend met het erfdeel (als de schenker is overleden). En in het andere geval is er al sprake van een nalatenschap. Er is dan al

 • Het erfdeel van je kind vastleggen

  Het beschrijven van de erfenis Het vastleggen van het erfdeel van jouw kind is in de volgende situatie van belang: er is een langstlevende ouder en er is minimaal één kind. Als er geen testament is opgesteld is de wettelijke verdeling van toepassing. Dat houdt in dat de langstlevende partner en de kinderen samen erfgenaam

 • Wettelijke verdeling ongedaan maken

  Wat is de wettelijke verdeling? Indien je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en er zijn kinderen, is de wettelijke verdeling van toepassing. De langstlevende partner en de kinderen zijn samen erfgenaam. De kinderen ontvangen nog niets uit de erfenis. Zij krijgen een vordering op de langstlevende partner. De uitbetaling van die vordering

 • Er ligt een codicil wat nu?

  Een codicil wat nu? Een codicil is een document waarin iemand bepaalde goederen kan nalaten. Je kunt dit het beste vergelijken met een legaat. Een codicil hoeft niet bij de notaris te zijn opgesteld, er zijn geen eisen aan de inhoud. Het codicil gaat ook voor op de rest van de nalatenschap. De uitkering werkt