Woordenboek - vaarwel.nl

Woordenboek

 • Afstammeling
  Een afstammeling is een kind of kleinkind. Ook wel nakomeling genoemd. Het is een bloedverwant in neerdalende lijn. Wie afstammelingen zijn zegt iets over de familieverhouding. Het zegt niet per definitie iets over de vraag of iemand erfgenaam is.
  Lees meer
 • Basisregistratie Personen (BRP)
  De Basisregistratie personen (BRP) is een databank met persoonsgegevens van personen die in Nederland wonen of gewoon hebben. In het BRP staan gegevens als de naam, Burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum en -plaats en het adres. Na het overlijden komt de overlijdensdatum ook in het BRP te staan. De notaris kan in sommige gevallen een uittreksel
  Lees meer
 • Beneficiair aanvaarden
  Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Dat houdt in dat er eerst wordt onderzocht wat er precies in de erfenis zit. De schulden worden zoveel mogelijk betaald. Als er iets overblijft is dat voor de erfgenamen. Als er alleen schulden overblijven hoeven de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard
  Lees meer
 • Boedelnotaris
  Een boedelnotaris is een notaris die de erfgenamen adviseert bij het afwikkelen van een nalatenschap. De erfgenamen en de boedelnotaris bespreken gezamenlijk welke taken de boedelnotaris al verrichten. Bijvoorbeeld het opstellen van een boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen de hulp van een boedelnotaris inschakelen. Om te achterhalen
  Lees meer
 • Boedelvolmacht
  Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij het afhandelen van een erfenis kunnen de erfgenamen een boedelvolmacht geven aan iemand. Dit kan een van de erfgenamen zijn, maar ook iemand anders. Degene die de volmacht krijgt, de boedelgevolmachtigde, handelt dan de erfenis af. De volmacht kan heel ruim zijn. Dan
  Lees meer
 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
  Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) is belast met een verkeersveiligheidstaak. Het CBR beoordeelt de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.
  Lees meer
 • Centraal Testamentenregister (CTR)
  Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een register waarin alle, in Nederland opgestelde, testamenten zijn geregistreerd. Via het CTR kun je alleen de basisgegevens over een testament opvragen. Zoals wanneer het testament is opgesteld en bij welke notaris dit testament ligt. Je kan dus niet de inhoud van het testament opvragen. Alleen notarissen hebben toegang tot
  Lees meer
 • Codicil
  Een codicil is een met de hand geschreven document. In het codicil regel je de gang van zaken na je overlijden. Het gaat om de praktische zaken. Zoals over jouw wensen voor jouw uitvaart. Daarnaast kan je bepaalde, specifiek omschreven goederen nalaten met een codicil. Bijvoorbeeld een bepaald sieraad, een boek, een klok, of een
  Lees meer
 • DigiD
  DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met de DigiD kun je gebruikmaken van de online dienstverlening van overheidsinstanties. Dat kan te maken hebben met belastingen, maar ook onderwijs, zorg of een pensioenfonds. Het is niet verplicht om een DigiD te hebben. Maar zonder DigiD kun je veel zaken niet online regelen. Voor meer informatie, zie DigiD.nl.
  Lees meer
 • Erfbelasting
  De erfbelasting is de belasting die je moet afdragen als je een erfenis of legaat ontvangt. Je betaalt de belasting over de waarde van wat je verkrijgt. Er gelden ook vrijstellingen. Een vrijstelling is een bepaald bedrag waarover je geen erfbelasting hoeft te bepalen. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van wie je erft.
  Lees meer
 • Erfenis verwerpen
  Een erfenis verwerpen wil zeggen dat je de erfenis afwijst. Je ontvangt dan niets uit de erfenis. Geen geldbedrag en geen spullen. Maar je bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Als er meer schulden dan bezittingen in de erfenis zitten, of als je de erfenis niet wil hebben, kan je deze verwerpen. Het verwerpen
  Lees meer
 • Erfgenaam
  De erfgenaam is iemand die iets erft uit een nalatenschap. Dit kunnen bezittingen en een geldbedrag zijn, maar ook schulden. In de wet staat geregeld wie jouw erfgenamen zijn. Wil je iemand anders tot erfgenaam benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend(in)? Dat kan in een testament. Daarin bepaal je zelf wie jouw erfgenaam is.
  Lees meer
 • Erfgenamenonderzoek
  Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat door de notaris wordt uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het achterhalen van wie de erfgenamen zijn van de overledene. Het onderzoek begint in een elektronisch systeem: de basisregistratie personen (BRP). Vroeger was dit een papieren systeem. In sommige gevallen moet het onderzoek handmatig plaatsvinden. Dat noem je
  Lees meer
 • Erflater
  De erflater is degene die een erfenis nalaat. Dat is dus degene die is overleden. De erfenis van de erflater gaat naar de erfgenamen.
  Lees meer
 • Executeur
  De executeur is degene die de erfenis afhandelt. Letterlijk betekent het: uitvoerder. De erflater wijst de executeur aan in een testament of in een executeursbenoeming. De executeur zorgt ervoor dat zaken worden verkocht, schulden worden afgehandeld, legaten worden uitgekeerd en eventuele andere wensen die in het testament staan worden uitgevoerd. De executeur is een natuurlijk
  Lees meer
 • F-biljet
  Het F-biljet is voor de laatste aangifte inkomstenbelasting van een overledene. Deze aangifte doe je in het jaar ná het overlijden. De Belastingdienst stuurt dit biljet op naar het adres van de nabestaanden. Het F-biljet is een papieren formulier. Je hoeft alleen de onderdelen in te vullen die van toepassing zijn op de overledene.
  Lees meer
 • Fiscaal partner
  De Belastingdienst kan personen aanmerken als fiscaal partner. Fiscale partners hebben als voordeel dat zij een gezamenlijke aangifte kunnen doen voor de inkomstenbelasting en inkomsten en aftrekposten met elkaar kunnen verdelen. Dat levert meestal een fiscaal voordeel op zoals met de hypotheekrente. Sommige personen zijn automatisch fiscaal partner. Dat geldt voor gehuwden en geregistreerd partners.
  Lees meer
 • Inkomstenbelasting
  De inkomstenbelasting is de belasting die je over jouw inkomsten betaalt. Je betaalt belasting over inkomsten uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang in een vennootschap (box 2) en over het spaargeld en beleggingen (box 3). De hoogte van de belasting is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen. Sommige uitgaven mag je
  Lees meer
 • Kadaster
  Het Kadaster is een overheidsorganisatie waarin alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen en gebouwen in Nederland staan de belangrijkste gegevens vermeld. Denk hierbij aan de afmetingen, wie de eigenaar is en of er een hypotheek of beslag op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer. Het Kadaster is een openbaar
  Lees meer
 • Kind
  Juridisch gezien zijn er verschillende soorten kinderen. Je hebt een biologisch kind, een juridisch kind, een natuurlijk kind en stief- en pleegkinderen. Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een biologisch kind is niet altijd erkend door de ouders. Er is juridisch gezien dan geen band, ook niet voor het erfrecht. Een juridisch
  Lees meer
 • Kindsdeel
  Het kindsdeel is een deel van de nalatenschap. Kinderen hebben recht op een deel uit de erfenis. Als er geen testament is opgesteld is hun erfdeel het ‘kindsdeel’. Voorbeeld: Eén van de ouders overlijdt en laat een partner en twee kinderen achter. Er zijn dus drie erfgenamen. Zij krijgen allemaal 1/3 van de erfenis. 1/3
  Lees meer
 • Langstlevende
  De langstlevende is de partner die het langst blijft leven. Als jouw partner overlijdt, blijf jij achter. Jij bent dan de langstlevende. De langstlevende kan in een testament bepaalde rechten toegekend krijgen. De langstlevende heeft op grond van de wet bijvoorbeeld het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen. Dat houdt in dat de kinderen
  Lees meer
 • Legaat
  Een legaat is een geldbedrag of specifiek omschreven object dat je nalaat aan iemand. Degene die het legaat ontvangt is de legataris. Je hoeft geen erfgenaam te zijn om een legaat te kunnen ontvangen. Je kan bijvoorbeeld een specifiek schilderij of sieraad nalaten aan een legataris. Het legaat kan onderdeel uitmaken van een testament. Of
  Lees meer
 • Legataris
  De legataris is iemand die een legaat ontvangt. Een legaat is een geldsom of specifiek object wat je ontvangt uit een erfenis. Een legataris is geen erfgenaam. Een legaat is opgenomen in een testament.
  Lees meer
 • Nabestaande
  De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid. In de beperkte zin is het alleen de partner of echtgenoot van de overledene. Als je nabestaande bent, ben je niet automatisch erfgenaam. Nabestaanden hebben in bepaalde gevallen recht op een bepaalde uitkering. Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op
  Lees meer
 • Nabestaandenmachtiging
  Met de nabestaandenmachtiging kan een nabestaande de belastingzaken van een overledene regelen. De machtiging is digitaal is gekoppeld aan jouw DigiD. Met deze machtiging kun je inloggen op Mijn Belastingdienst van de overledene. Je kunt een nabestaandenmachtiging aanvragen bij de Belastingdienst.
  Lees meer
 • Nalatenschap
  De nalatenschap/erfenis bevat alle goederen en schulden van degene die is overleden, de erflater. Denk hierbij aan een huis, de auto, de inboedel van de woning en het bedrag wat op de bankrekening staat. Maar ook schulden, zoals de hypotheek, de schuld van een creditcard of Belastingdienst, of onbetaalde rekeningen. Je kan een erfenis zuiver
  Lees meer
 • Overlijdensakte
  De overlijdensakte is een document dat de gemeente opstelt. Het bevat de geboortedatum en de overlijdensdatum van iemand. Hiermee kun je aantonen dat iemand daadwerkelijk is overleden. Je ontvangt de overlijdensakte meestal van de uitvaartondernemer. Je kunt dit document ook zelf aanvragen bij de gemeente waar iemand is overleden. Het document wordt opgemaakt nadat het
  Lees meer
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zorgt voor de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland. Indien een gemotoriseerd voertuig wordt overgezet op een andere naam, moet dat via de RDW. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand is overleden. De voertuigen van de overledene moeten worden overgezet op de erfgenamen, dat gaat via
  Lees meer
 • Testament
  Een testament is een notariële akte. Ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd. In het testament staat hoe de erfenis verdeelt moet worden. Door het opstellen van een testament kan je afwijken van de wettelijke verdeling of deze juist aanvullen. In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Je kan ook een legaat nalaten, bewind instellen
  Lees meer
 • Verklaring van erfrecht
  Een verklaring van erfrecht is een document van de notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn. De notaris doet hier onderzoek naar door de registers te controleren en eventueel een testament te beoordelen. Als er een executeur is aangewezen wordt deze ook in de verklaring van erfrecht opgenomen. In de verklaring van erfrecht staat wie
  Lees meer
 • Verklaring van executele
  Een verklaring van executele is een document van de notaris. In deze verklaring staat wie de executeur is, en wie dus bevoegd is om de erfenis af te handelen. De notaris doet hiervoor een onderzoek. Dat doet de notaris door het testament of de executeursbenoeming te beoordelen. Daarin staat welke taken de executeur heeft. De
  Lees meer
 • Zuiver aanvaarden
  Zuiver aanvaarden houdt in dat je de gehele erfenis aanvaardt. Inclusief de schulden. Het zuiver aanvaarden is heel eenvoudig. Zodra je begint met het afhandelen van de erfenis heb je de erfenis zuiver aanvaardt. Als je een verklaring van erfrecht bij ons opstelt ontvang je aanvaardingsdocumenten. Daarin staat expliciet dat je de erfenis wilt aanvaarden.
  Lees meer