Woordenboek - vaarwel.nl

Woordenboek

 • Basisregistratie Personen
  Het Basisregistratie Personen (BRP) is een register waar de persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont in staat. In dit register staan de belangrijkste gegevens, je personalia. Denk hierbij aan je naam, je geboortedatum, adres, BSN en nog een aantal andere gegevens. De notaris kan in sommige gevallen een uittreksel opvragen uit het BRP. Hier […]
  Lees meer
 • Beneficiair aanvaarden
  Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Dat houdt in dat er eerst wordt onderzocht wat er precies in de erfenis zit. De schulden worden zoveel mogelijk betaald. Als er iets overblijft is dat voor de erfgenamen. Als er alleen schulden overblijven hoeven de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard […]
  Lees meer
 • Boedelnotaris
  Een boedelnotaris is een notaris die de erfgenamen adviseert bij het afwikkelen van een nalatenschap. De erfgenamen en de boedelnotaris bespreken gezamenlijk welke taken de boedelnotaris al verrichten. Bijvoorbeeld het opstellen van een boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen de hulp van een boedelnotaris inschakelen. Om te achterhalen […]
  Lees meer
 • Boedelvolmacht
  Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij het afhandelen van een erfenis kunnen de erfgenamen een boedelvolmacht geven aan iemand. Dit kan een van de erfgenamen zijn, maar ook iemand anders. Degene die de volmacht krijgt, de boedelgevolmachtigde, handelt dan de erfenis af. De volmacht kan heel ruim zijn. Dan […]
  Lees meer
 • Centraal Testamentenregister
  Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een register waarin alle, in Nederland opgestelde, testamenten zijn geregistreerd. Via het CTR kan je alleen de basisgegevens over een testament opvragen. Zoals wanneer het testament is opgesteld en bij welke notaris dit testament ligt. Je kan dus niet de inhoud van het testament opvragen. Alleen notarissen hebben toegang tot […]
  Lees meer
 • Codicil
  Een codicil is een met de hand geschreven document. In het codicil regel je de gang van zaken na je overlijden. Het gaat om de praktische zaken. Zoals over jouw wensen voor jouw uitvaart. Daarnaast kan je bepaalde, specifiek omschreven goederen nalaten met een codicil. Bijvoorbeeld een bepaald sieraad, een boek, een klok, of een […]
  Lees meer
 • Erfbelasting
  De erfbelasting is de belasting die je moet afdragen als je een erfenis of legaat ontvangt. Je betaalt de belasting over de waarde van wat je verkrijgt. Er gelden ook vrijstellingen. Een vrijstelling is een bepaald bedrag waarover je geen erfbelasting hoeft te bepalen. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van wie je erft. […]
  Lees meer
 • Erfenis verwerpen
  Een erfenis verwerpen wil zeggen dat je de erfenis afwijst. Je ontvangt dan niets uit de erfenis. Geen geldbedrag en geen spullen. Maar je bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Als er meer schulden dan bezittingen in de erfenis zitten, of als je de erfenis niet wil hebben, kan je deze verwerpen. Het verwerpen […]
  Lees meer
 • Erfgenaam
  De erfgenaam is iemand die iets erft uit een nalatenschap. Dit kunnen bezittingen en een geldbedrag zijn, maar ook schulden. In de wet staat geregeld wie jouw erfgenamen zijn. Wil je iemand anders tot erfgenaam benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend(in)? Dat kan in een testament. Daarin bepaal je zelf wie jouw erfgenaam is.
  Lees meer
 • Erfgenamenonderzoek
  Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat door de notaris wordt uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het achterhalen van wie de erfgenamen zijn van de overledene. Het onderzoek begint in een elektronisch systeem: de basisregistratie personen (BRP). Vroeger was dit een papieren systeem. In sommige gevallen moet het onderzoek handmatig plaatsvinden. Dat noem je […]
  Lees meer
 • Erflater
  De erflater is degene die een erfenis nalaat. Dat is dus degene die is overleden. De erfenis van de erflater gaat naar de erfgenamen.
  Lees meer
 • Executeur
  De executeur is degene die de erfenis afhandelt. Letterlijk betekent het: uitvoerder. De erflater wijst de executeur aan in een testament of in een executeursbenoeming. De executeur zorgt ervoor dat zaken worden verkocht, schulden worden afgehandeld, legaten worden uitgekeerd en eventuele andere wensen die in het testament staan worden uitgevoerd. De executeur is een natuurlijk […]
  Lees meer
 • Kadaster
  Het Kadaster is een overheidsorganisatie waarin alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen en gebouwen in Nederland staan de belangrijkste gegevens vermeld. Denk hierbij aan de afmetingen, wie de eigenaar is en of er een hypotheek of beslag op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer. Het Kadaster is een openbaar […]
  Lees meer
 • Kind
  Juridisch gezien zijn er verschillende soorten kinderen. Je hebt een biologisch kind, een juridisch kind, een natuurlijk kind en stief- en pleegkinderen. Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een biologisch kind is niet altijd erkend door de ouders. Er is juridisch gezien dan geen band, ook niet voor het erfrecht. Een juridisch […]
  Lees meer
 • Kindsdeel
  Het kindsdeel is een deel van de nalatenschap. Kinderen hebben recht op een deel uit de erfenis. Als er geen testament is opgesteld is hun erfdeel het ‘kindsdeel’. Voorbeeld: Eén van de ouders overlijdt en laat een partner en twee kinderen achter. Er zijn dus drie erfgenamen. Zij krijgen allemaal 1/3 van de erfenis. 1/3 […]
  Lees meer
 • Langstlevende
  De langstlevende is de partner die het langst blijft leven. Als jouw partner overlijdt, blijf jij achter. Jij bent dan de langstlevende. De langstlevende kan in een testament bepaalde rechten toegekend krijgen. De langstlevende heeft op grond van de wet bijvoorbeeld het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen. Dat houdt in dat de kinderen […]
  Lees meer
 • Legaat
  Een legaat is een geldbedrag of specifiek omschreven object dat je nalaat aan iemand. Degene die het legaat ontvangt is de legataris. Je hoeft geen erfgenaam te zijn om een legaat te kunnen ontvangen. Je kan bijvoorbeeld een specifiek schilderij of sieraad nalaten aan een legataris. Het legaat kan onderdeel uitmaken van een testament. Of […]
  Lees meer
 • Legataris
  De legataris is iemand die een legaat ontvangt. Een legaat is een geldsom of specifiek object wat je ontvangt uit een erfenis. Een legataris is geen erfgenaam. Een legaat is opgenomen in een testament.
  Lees meer
 • Nalatenschap
  De nalatenschap/erfenis bevat alle goederen en schulden van degene die is overleden, de erflater. Denk hierbij aan een huis, de auto, de inboedel van de woning en het bedrag wat op de bankrekening staat. Maar ook schulden, zoals de hypotheek, de schuld van een creditcard of Belastingdienst, of onbetaalde rekeningen. Je kan een erfenis zuiver […]
  Lees meer
 • Testament
  Een testament is een notariële akte. Ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd. In het testament staat hoe de erfenis verdeelt moet worden. Door het opstellen van een testament kan je afwijken van de wettelijke verdeling of deze juist aanvullen. In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Je kan ook een legaat nalaten, bewind instellen […]
  Lees meer
 • Verklaring van erfrecht
  Een verklaring van erfrecht is een document van de notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn. De notaris doet hier onderzoek naar door de registers te controleren en eventueel een testament te beoordelen. Als er een executeur is aangewezen wordt deze ook in de verklaring van erfrecht opgenomen. In de verklaring van erfrecht staat wie […]
  Lees meer
 • Verklaring van executele
  Een verklaring van executele is een document van de notaris. In deze verklaring staat wie de executeur is, en wie dus bevoegd is om de erfenis af te handelen. De notaris doet hiervoor een onderzoek. Dat doet de notaris door het testament of de executeursbenoeming te beoordelen. Daarin staat welke taken de executeur heeft. De […]
  Lees meer
 • Zuiver aanvaarden
  Zuiver aanvaarden houdt in dat je de gehele erfenis aanvaardt. Inclusief de schulden. Het zuiver aanvaarden is heel eenvoudig. Zodra je begint met het afhandelen van de erfenis heb je de erfenis zuiver aanvaardt. Als je een verklaring van erfrecht bij ons opstelt ontvang je aanvaardingsdocumenten. Daarin staat expliciet dat je de erfenis wilt aanvaarden. […]
  Lees meer